CASTINGVOORWAARDEN BLUE CIRCLE CASTING

Algemeen 

Deze castingvoorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek van onze website www.bluecirclecasting.nl (hierna: de ‘Website’) en op de castingactiviteiten (hierna: de ‘Castingdiensten’) van de castingafdeling van FremantleMedia Netherlands B.V. (hierna te noemen: ‘Blue Circle Casting’). 


Door op onze Website een castingprofiel aan te maken en/ of je in te schrijven voor een specifiek programma/ project ga je een castingovereenkomst aan met Blue Circle Casting. De Website wordt beheerd door FremantleMedia Netherlands B.V.. 


Casting

Blue Circle Casting biedt via de Website verschillende castingmogelijkheden aan. Je kunt je via de Website aanmelden voor de programma’s en/ of projecten van:


1.     FremantleMedia Netherlands B.V. en haar dochtermaatschappijen Fiction Valley B.V. en Fremantle Productions B.V. (hierna tezamen: ‘Fremantle’). Oproepen voor programma’s en projecten van FremantleMedia Netherlands B.V. en Fremantle Productions B.V. kunnen ook aangeboden worden onder de handelsnamen No Pictures Please en Blue Circle; 

en/ of 

2.     Klanten (opdrachtgevers) van Blue Circle Casting. 


Blue Circle Casting biedt je de mogelijkheid om een profiel aan te maken en vanuit jouw profiel je aan te melden voor programma’s en/ of projecten. Ook kun je ervoor kiezen om je aan te melden voor een specifiek programma of project zonder het aanmaken van een profiel.


Aanmaken van een profiel

Wanneer je een volledig profiel aanmaakt op de Website geef je Blue Circle Casting toestemming om jou te casten voor programma’s/ projecten die aansluiten op jouw profiel. Dit kunnen programma’s en projecten zijn van Fremantle en/ of van één van de klanten (opdrachtgevers) van Blue Circle Casting. Het registreren van jouw profiel kan via de registratiepagina: www.bluecirclecasting.nl/inschrijven


Bij het registreren van jouw profiel dien je de volgende gegevens verplicht in te vullen: voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord. Vervolgens kan je als geregistreerd gebruiker inloggen op jouw persoonlijke profielpagina en jouw gegevens op ieder moment aanvullen, wijzigen en/ of verwijderen. 


Als geregistreerd gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende beschermd wachtwoord. Jouw wachtwoord is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Jouw wachtwoord dien je daarom altijd strikt geheim te houden en niet aan derden af te staan. 


Aanmelden voor een programma en/of een project 

Wanneer je je voor een specifiek programma/ project van Fremantle of van één van de klanten (opdrachtgevers) van Blue Circle Casting wil aanmelden, kan je je aanmelden via het specifieke aanmeldformulier van het programma/project. De aanmeldformulieren zijn te vinden op de website via: www.bluecirclecasting.nl/actuele-oproepen


Wanneer je een profiel hebt aangemaakt en bent ingelogd op de Website zullen er een aantal benodigde gegevens die al in jouw profiel staan opgenomen hieruit worden opgehaald en worden vermeld op jouw aanmeldformulier. Je dient deze vooraf ingevulde gegevens zelf te controleren en waar nodig te wijzigen/updaten.


Als je geen profiel hebt aangemaakt kun je je aanmelden als gast. 


Bij het inschrijven voor een specifiek programma/ project zijn in ieder geval de volgende gegevens verplicht: voor- en achternaam, e-mailadres en geboortedatum. Afhankelijk van de aard en inhoud van het programma/ project kunnen andere gegevens verplicht zijn om jouw aanmelding te kunnen beoordelen.


Gebruik contactgegevens

Door een profiel aan te maken op de Website en/of je aan te melden voor een specifiek programma/ project is Blue Circle Casting gerechtigd contact met jou op te nemen ten behoeve van het verlenen van Castingdiensten. Dit kan via e-mail, telefoon, SMS en/of Whatsapp afhankelijk van de contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt. 


Minderjarigen

Om van de Website gebruik te maken en een castingovereenkomst aan te gaan dien je 18 jaar of ouder te zijn. Wanneer je (nog) geen 18 jaar bent, heb je de toestemming van jouw ouder(s) of voogd(en) nodig om van de Website en Castingdiensten gebruik te maken. Het is daarom alleen toegestaan om jouw profiel en/ of aanmelding voor een programma/ project samen met jouw ouder(s) of voogd in te vullen. Wij vragen aan jou om ons de contactgegevens van één van jouw ouder(s) of voogd door te geven. Jouw ouder of voogd zal van het aanmaken van een profiel en van een aanmelding voor een specifiek programma/ project een kopie en bevestiging ontvangen. Indien er meerdere personen ouderlijk gezag hebben over een minderjarige dan is de ouder/ voogd met wie een minderjarige zijn/haar profiel aanmaakt en/of aanmelding invult verantwoordelijk voor het verkrijgen toestemming van de andere persoon met ouderlijk gezag. 


Persoonsgegevens - Privacy 

In het kader van het gebruik van de Castingdiensten verstrek jij persoonsgegevens aan Blue Circle Casting. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door Blue Circle Casting is het Privacy- en Cookiestatement van FremantleMedia Netherlands B.V van toepassing. 


Om een zo volledig mogelijk profiel van jou te verkrijgen, waardoor we goed kunnen inschatten of jij geschikt zou zijn voor een programma/ project, kunnen wij jou -naast de boven vermelde verplichte algemene contactinformatie- vragen om andere persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld informatie over jouw opleiding beroep, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, reden van deelname social media (account)gegevens (zoals bijvoorbeeld van Facebook of Instagram) en/of andere relevante informatie. Het kan ook gaan om informatie over bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid, ras of etnische afkomst, seksuele voorkeur, religie, strafrechtelijk verleden etc. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens vragen wij jou voorafgaand aan het aanmaken van jouw profiel en/of het registreren van jouw aanmelding voor een specifiek programma/ project uitdrukkelijk om toestemming via een opt-intekst. Als jij ons hiervoor geen toestemming geeft kunnen wij jouw profiel of aanmelding voor een specifiek programma/ project niet verwerken en kunnen wij jou niet casten.


Je bepaalt zelf welke gegevens jij wil invullen, maar het kan dus zo zijn dat bepaalde gegevens verplicht zijn voor het opmaken van jouw profiel of voor de aanmelding voor een bepaald programma/ project. Indien je de verplichte gegevens niet invult kan Blue Circle Casting jouw profiel niet gebruiken of kunnen wij jouw aanmelding voor een bepaald programma/ project niet beoordelen. 


Gebruik Website

De Website is uitsluitend geschikt voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om gegevens van anderen te delen of profielen voor andere gebruikers aan te maken. Gebruik van de Website is enkel toegestaan in overeenstemming met deze Voorwaarden en is alleen voor niet-commerciële doeleinden (persoonlijke aanmelding voor programma’s of projecten) toegestaan. 


Als gebruiker verklaar je dat de door jou verstrekte gegevens compleet, waarheidsgetrouw en juist zijn. Blue Circle Casting is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van misbruik, verlies of oneigenlijk gebruik van jouw gebruikersnaam, wachtwoord en gegevens. 


Als gebruiker verzoeken wij jou om regelmatig gebruik van de Website te maken, zodat je optimaal van onze Website en onze oproepen en uitnodigingen gebruik kunt maken. Daarnaast vragen wij je dit doen, zodat jouw profiel en de door jou verstrekte gegevens actueel en up-to-date blijven. 


Wanneer je als gebruiker weet of vermoedt dat jouw wachtwoord of gegevens in handen zijn van onbevoegden, dien je zo spoedig mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen en Blue Circle Casting hiervan op de hoogte te stellen via: nld.privacy@fremantle.com. Dit zodat Blue Circle Casting – indien nodig – gepaste maatregelen kan treffen.


Wanneer je je als gebruiker niet aan deze Voorwaarden houdt of het voor Blue Circle Casting aannemelijk is dat dit het geval is, heeft Blue Circle Casting het recht om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website en haar Castingdiensten voor jou (tijdelijk) te blokkeren of jouw profiel of registratie voor een specifiek programma/ project te verwijderen, onverlet enige andere aan Blue Circle Casting toekomende rechten. Voor zover mogelijk, zal Blue Circle Casting jou vooraf over een dergelijke blokkade of verwijdering informeren.


Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten gelegen in de Website en de verdere inhoud hiervan, waaronder de intellectuele eigendomsrechten gelegen in gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld-, geluids- en videomateriaal, berusten uitsluitend bij Blue Circle Casting en/of haar licentiegevers, met uitzondering van aan de gebruiker toekomende rechten in de door hem aangeleverde informatie en/of gegevens. 


Het is gebruikers niet toegestaan de Website of (delen van) de inhoud hiervan, zonder schriftelijke toestemming van Blue Circle Casting, te kopiëren, reproduceren, aan te bieden, te verspreiden, over te dragen, aan derden ter beschikking te stellen,  in andere documenten of materialen te verwerken of anderszins openbaar te maken en te verveelvoudigen, anders dan zoals in deze Voorwaarden is toegestaan. 


Beveiliging

De Website bevat technische beveiligingen die door Blue Circle Casting zijn aangebracht om de inhoud van de Website en de door jou verstrekte gegevens te beschermen en jouw gebruik hiervan te beperken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het is als gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan deze technische beveiligingen op enige wijze te omzeilen, te kraken of de werking of functionaliteit hiervan anderszins te beperken of te verhinderen of de inhoud van deze Website op oneigenlijke wijze te kopiëren, te spideren/scrapen of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.


Aansprakelijkheid 

Blue Circle Casting besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van de Website, maar garandeert niet dat de weergegeven informatie altijd juist en volledig is. Blue Circle Casting garandeert voorts niet dat de Website altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Blue Circle Casting is niet aansprakelijk voor enige (directe en indirecte) schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van de Website, waaronder onderbrekingen, storingen of de (tijdelijke) niet beschikbaarheid van de Website alsmede fouten of onvolledige en onjuiste informatie in de inhoud van de Website. Blue Circle Casting is niet aansprakelijk voor verwijzingen (bv. hyperlinks) op de Website naar andere websites en/of social media sites van derden en de juistheid en volledigheid van de informatie en gegevens op deze andere websites en/of media van derden en het gebruik daarvan. 


Indien Blue Circle Casting Castingdiensten verricht voor een klant/ opdrachtgever is Blue Circle Casting niet aansprakelijk voor de door jou (eventueel) te lijden (materiële en/of immateriële) schade als gevolg van de castingopdracht en/of een daar voor jou uitvoortvloeiend programma/ project voor deze klant/ opdrachtgever. Jij vrijwaart Blue Circle Casting in dat verband ook voor aanspraken van derden, zoals maar daartoe niet beperkt aanspraken van deze klant/ opdrachtgever.


Diversen 

Blue Circle Casting heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van deze Voorwaarden zullen wij via de Website bekend maken. Wij raden je daarom aan om voor de meest actuele versie van de Voorwaarden regelmatig de Website te raadplegen, zodat je hiervan op de hoogte bent. 


Op deze Voorwaarden en het gebruik van de Website en de Castingdiensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins hiermee verband houden worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam. 


Contact 

Wanneer je meer informatie wilt, een klacht of vraag hebt over de Dienst, kun je hiervoor altijd contact opnemen met Blue Circle Casting via casting@bluecircle.nl of via Blue Circle Casting, Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ, Amsterdam. 


Castingvoorwaarden Blue Circle Casting 

Versie juni 2023.


Voor een printbare PDF-versie van deze Voorwaarden klik hier.