GEBRUIKSVOORWAARDEN BLUE CIRCLE CASTING

Algemeen
In deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) worden de voorwaarden omschreven waaronder je gebruik kunt maken van de dienst Blue Circle Casting (hierna: de ‘Dienst’) zoals deze via de website (www.bluecirclecasting.nl) beschikbaar is. Deze Dienst wordt beheerd door FremantleMedia Netherlands B.V. (Blue Circle).

 

Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat je gebruik maakt van de Dienst, zodat je precies weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je hiervan gebruik maakt. Door de Dienst te gebruiken ga je akkoord met deze Voorwaarden. Ga je niet akkoord met deze Voorwaarden, dan verzoeken wij je geen gebruik van de Dienst te maken.

 

Toegang Dienst
De Dienst biedt je de mogelijkheid om je aan te melden voor een van de castings of programma’s (als publiek of programma-kandidaat) van Blue Circle en haar dochtermaatschappijen Fiction Valley B.V. en No Pictures Please Productions B.V. Daarnaast kan je je via de Dienst tevens als figurant, acteur, model, presentator, zanger, danser, voice-over of influencer voor een van onze programma’s of voor programma’s of projecten van klanten/opdrachtgevers van Blue Circle aanmelden.

 

Blue Circle biedt jou de mogelijkheid om op verschillende manieren van de Dienst gebruik maken.

 

Wanneer je je als publiek, figurant of als programma-kandidaat voor een of meerdere programma’s wilt aanmelden of wanneer je je wilt aanmelden voor een programma of project van een van de klanten (opdrachtgevers) van Blue Circle, kan je je hiervoor eenmalig aanmelden zonder een (volledig) profiel aan te maken. In een dergelijk geval dien je in ieder geval een (beperkt) aantal gegevens in te vullen zoals NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan meerdere programma’s of wanneer je je wilt aanmelden voor een programma of project van een van onze klanten (opdrachtgevers) van, kan je er ook voor kiezen om een profiel via de website aan te maken. Het registreren van jouw profiel kan via de registratiepagina van de Website: www.bluecirclecasting.nl/inschrijven.

 

Bij het registreren van jouw profiel dien je de volgende verplichte gegevens in te vullen: voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres (gebruikersnaam) en persoonlijk wachtwoord. Vervolgens kan je als geregistreerd gebruiker inloggen op jouw persoonlijke profielpagina en je jouw gegevens op ieder moment aanpassen en wijzigen en met ons delen.

 

Als geregistreerd gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende beschermd wachtwoord. Jouw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Deze gegevens dien je daarom altijd strikt geheim te houden en niet aan derden af te staan.

 

Afhankelijk van jouw aanmelding of de specifieke aard van een programma of project, vragen wij je een aantal aanvullende (optionele) gegevens met ons te delen, waaronder bijvoorbeeld opleiding, beroep, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, redenen voor deelname/opgave, (account)gegevens van persoonlijke website(s) (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Instagram account), hoe je terecht bent gekomen op onze registratiepagina en/of andere relevante informatie. Deze gegevens hebben wij nodig en gebruiken wij om goed te kunnen bepalen of jij voor deelname aan een programma of project in aanmerking komt. Voor een gedeelte zijn deze gegevens optioneel, zodat je vrij bent om te kiezen welke gegevens jij wel of niet aan ons verstrekt.

 

Gebruik Dienst
De Dienst is uitsluitend geschikt voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om gegevens van anderen te delen of profielen voor andere gebruikers aan te maken. Gebruik van de Dienst is enkel toegestaan in overeenstemming met deze Voorwaarden en is alleen voor niet-commerciële doeleinden (persoonlijke aanmelding voor programma’s of projecten) toegestaan.

 

Als gebruiker verklaar je dat de door jou verstrekte gegevens compleet, waarheidsgetrouw en juist zijn. Alle gegevens die jij met ons deel of wat op via jouw persoonlijke profielpagina gebeurt, valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid en is voor jouw eigen risico. Blue Circle is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van misbruik, verlies of oneigenlijk gebruik van jouw gebruikersnaam, wachtwoord en gegevens.

 

Als gebruiker verzoeken wij jou om regelmatig gebruik van de Dienst te maken, zodat je optimaal van onze Dienst en onze oproepen en uitnodigingen gebruik kunt maken. Daarnaast vragen wij je dit doen, zodat jouw profiel en de door jou verstrekte gegevens actueel en up-to-date blijven.

 

Wanneer je als gebruiker weet of vermoedt dat jouw gebruikersnaam, wachtwoord of gegevens in handen zijn van onbevoegden, dien je zo spoedig mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen en Blue Circle hiervan op de hoogte te stellen. Dit zodat Blue Circle – indien nodig – gepaste maatregelen kan treffen.

 

Om van de Dienst gebruik te maken dien je 16 jaar of ouder te zijn. Wanneer je (nog) geen 16 jaar bent, heb je de toestemming van jouw ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) nodig om van de Dienst gebruik te maken. Wij zullen je daarom vragen te verklaren dat jij deze toestemming ook hebt verkregen en zullen al het redelijke doen om dit daadwerkelijk te controleren. Indien je geen toestemming van jouw ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) hebt verkregen, verzoeken wij je geen gebruik van de Dienst te maken.

 

Wanneer je je als gebruiker niet aan deze Voorwaarden houdt of het voor Blue Circle aannemelijk is dat dit het geval is, heeft Blue Circle het recht om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst voor jou (tijdelijk) te blokkeren of jouw profiel of registratie te verwijderen, onverlet enige andere aan Blue Circle toekomende rechten. Voor zover mogelijk, zal Blue Circle jou vooraf over een dergelijke blokkade of verwijdering informeren.

 

Persoonsgegevens - Privacy
In het kader van het gebruik van deze Dienst verstrek jij bepaalde persoonsgegevens aan Blue Circle. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door Blue Circle is het Privacy Statement van Blue Circle van toepassing. Dit Privacy Statement is hier te vinden.

 

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten gelegen in de Dienst en de verdere inhoud hiervan, waaronder de intellectuele eigendomsrechten gelegen in gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld-, geluids- en videomateriaal, berusten uitsluitend bij Blue Circle en/of haar licentiegevers, met uitzondering van aan de gebruiker toekomende rechten in de door hem aangeleverde informatie en/of gegevens.

 

Het is gebruikers niet toegestaan de Dienst of (delen van) de inhoud hiervan, zonder schriftelijke toestemming van Blue Circle, te kopiëren, reproduceren, aan te bieden, te verspreiden, over te dragen, aan derden ter beschikking te stellen, te verspreiden, in andere documenten of materialen te verwerken of anderszins openbaar te maken en te verveelvoudigen, anders dan zoals in deze Voorwaarden is toegestaan.

 

Beveiliging
De Dienst bevat technische beveiligingen die door Blue Circle zijn aangebracht om de inhoud van de Dienst en de door jou verstrekte gegevens te beschermen en jouw gebruik hiervan te beperken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het is als gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan deze technische beveiligingen op enige wijze te omzeilen, te kraken of de werking of functionaliteit hiervan anderszins te beperken of te verhinderen of de inhoud van deze Dienst op oneigenlijke wijze te kopiëren, te spideren/scrapen of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

 

Aansprakelijkheid 
Blue Circle besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van de Dienst, maar garandeert niet dat de weergegeven informatie altijd juist en volledig is. Blue Circle garandeert voorts niet dat Dienst altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Blue Circle is niet aansprakelijk voor enige (directe en indirecte) schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van de Dienst, waaronder onderbrekingen, storingen of de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Dienst alsmede fouten of onvolledige en onjuiste informatie in de inhoud van de Dienst.

 

Blue Circle is niet aansprakelijk voor verwijzingen (bv. hyperlinks) op de Dienst naar andere websites en/of social media sites van derden en de juistheid en volledigheid van de informatie en gegevens op deze andere websites en/of media van derden en het gebruik daarvan.

 

Diversen
Blue Circle heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van deze Voorwaarden zullen wij via de Dienst en deze website (www.bluecirclecasting.nl) bekend maken. Wij raden je daarom aan om voor de meest actuele versie van de Voorwaarden regelmatig de Dienst en deze website (www.bluecirclecasting.nl) te gebruiken en/of te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent.

 

Op deze Voorwaarden en het gebruik van de Dienst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins hiermee verband houden worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Contact
Wanneer je meer informatie wilt, een klacht of vraag hebt over de Dienst, kun je hiervoor altijd contact met Blue Circle Casting opnemen via casting@bluecircle.nl of via Blue Circle Casting, Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ, Amsterdam.

 

Gebruikersvoorwaarden Blue Circle Casting
Versie 1.0, 9 mei 2018.

 

Voor een printbare PDF-versie van deze Voorwaarden klik hier.