PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT FREMANTLEMEDIA NETHERLANDS B.V.

1. Inleiding 
Dit is het privacy- en cookie statement (“Statement”) van FremantleMedia Netherlands (“Fremantle” of “wij”). Dit privacy- en cookiestatement beschrijft op welke wijze en voor welke doeleinden Fremantle jouw persoonsgegevens verwerkt.

 

FremantleMedia Netherlands B.V. (Blue Circle), gevestigd aan de Pieter Braaijweg 1 te (1114 AJ) Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals in dit Statement beschreven. Fremantle verwerkt jouw gegevens mede ten behoeve van de aan haar gelieerde ondernemingen binnen de Fremantle-groep, zijnde Fiction Valley B.V. en No Pictures Please Productions B.V en Fremantle Productions B.V. 

 

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons en Fremantle respecteert daarom de privacy van alle gebruikers van haar diensten en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Fremantle verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijzen en voor de doeleinden zoals in dit Statement opgenomen. Op de verwerking is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) van toepassing.

 

2. Diensten
Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van bepaalde diensten, websites, applicaties en/of formulieren (gezamenlijk ”Diensten”) zoals Fremantle deze aanbiedt, waaronder:

 

 • Blue Circle Casting:
  Aanmelding of registratie voor castings of programma’s (als publiek, figurant of programma-kandidaat) van Fremantle of projecten van derden via www.bluecirclecasting.nl;
 • Aanmeldingen programma’s:
  Aanmelding of registratie voor individuele programma’s (als publiek, figurant of programma-kandidaat) van Fremantle via online of offline aanmeldformulieren van Fremantle);
 • Deelname programma’s:
  deelname aan individuele programma’s (als publiek, figurant, programma-kandidaat of deelnemer) van Fremantle
 • Fremantle Jobs:
  het versturen van sollicitaties voor functies via www.jobs.fremantle.nl

 

Websites van Fremantle:

 

 

3. Verwerking persoonsgegevens 
Als je gebruikt maakt van onze Diensten, kunnen wij je vragen om bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij wilt deelnemen aan een van onze (programma) castings, je je als publiek of als kandidaat wilt aanmelden voor een van onze programma’s, je bij ons wilt solliciteren, je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrieven of mailings of wanneer je gebruik maakt van een van onze websites.

 

Wanneer wij je om bepaalde gegevens vragen, heb je zelf de keuze deze wel of niet te verstrekken. Daarnaast ben je vrij om een aantal aanvullende optionele gegevens wel of niet met ons te delen. Wanneer je echter bepaalde (verplichte) gegevens niet aan ons verstrekt die wel noodzakelijk zijn om de Diensten te kunnen leveren, kan het zijn dat je niet of niet volledig van deze Diensten gebruik kunt maken.

 

Wij verzamelen automatisch bepaalde (gebruiks)gegevens die wij via cookies genereren. Deze gegevens gebruiken wij om onze Diensten (inclusief websites) en exacte gebruik daarvan te analyseren. Zie hiervoor verder onder 8. Cookies.

 

Wij kunnen tevens bepaalde persoonsgegevens van jou ontvangen wanneer jij bijvoorbeeld ervoor kiest om je als gebruiker voor Blue Circle Casting te registeren door aanmelding via jouw Facebook-account of een ander social media netwerk. In een dergelijk geval ontvangen wij van jou jouw persoonlijke informatie zoals jij deze aan deze social media netwerken heb verstrekt.

 

4. Soorten persoonsgegevens
Fremantle kan de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken voor de doeleinden zoals in dit Statement genoemd.

 

 • Naam, adres, woonplaats (NAW);
 • E-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum en/of leeftijd;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat / relatiestatus;
 • Opleiding / beroep;
 • Gezinssamenstelling;
 • (Profiel)foto’s;
 • Audio- en video-opnames;
 • (Account)gegevens van persoonlijke accounts (o.a. social media accounts zoals Facebook, Twitter of Instagram account);
 • Hobby’s / interesses;
 • CV's;
 • Arbeisverleden / werkervaring;
 • Sollicitatieformulieren;
 • Referenties;
 • Televisie verleden;
 • Redenen voor aanmelding(en) / algemene interesse in een programma;
 • Motivatie voor een sollicitatie;
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan een van onze programma’s;
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor een sollicitatieproces;
 • Algemene (gebruiks)gegevens over gebruik van websites, zoals gekozen taal, locatie- en (video)weergave-instellingen, onvolledige IP-adressen, datum en tijd van interacties en bezoek- en klikgedrag.

 

Afhankelijk van de exacte Dienst, zullen wij in sommige gevallen niet alle genoemde gegevens gebruiken. Daarnaast zullen wij altijd aangeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke gegevens alleen aanvullend en dus optioneel zijn. Welke gegevens wij precies verwerken is afhankelijk van de exacte doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken (zie hieronder 5. Doeleinden verwerking) en is daarnaast mede afhankelijk van de exacte casting of (type) programma.

 

Afhankelijk van de exacte casting, vacature, functie of het programma, kunnen wij je ook vragen om een aantal bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld ras, seksuele geaardheid of gedrag, gezondheids- en strafrechtelijke gegevens, geloofsovertuiging of politieke opvattingen. Wij beseffen dat dit extra gevoelige gegevens zijn en verwerken deze gegevens daarom alleen nadat wij hiervoor jouw toestemming hebben verkregen

 

5. Doeleinden verwerking
Fremantle gebruikt de genoemde persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 

Dienstverlening
Fremantle gebruikt de door jou verstrekte gegevens om de verlening van de volgende Diensten mogelijk te maken.

 

• Aanmelding casting, programma of project 
Wanneer je wilt deelnemen aan een van onze castings of wanneer je je als kandidaat voor een van de programma’s van Fremantle of een project van derden wilt aanmelden, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Afhankelijk van de exacte casting of programma, kunnen wij je vragen om een aantal aanvullende (deels optionele) gegevens te verstrekken, zoals opleiding, beroep, burgerlijke staat/relatiestatus, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, redenen voor deelname/opgave, (account)gegevens van persoonlijke accounts, foto’s van jezelf, hoe je terecht bent gekomen op onze registratiepagina en/of overige relevante informatie die je zelf kwijt wilt. Voor een gedeelte ben je vrij om te kiezen welke van deze gegevens je wel en niet aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om jouw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het casting- of selectietraject te informeren.

Wanneer je je via de Dienst Blue Circle Casting voor een casting, programma of project hebt aangemeld of geregistreerd, gebruiken wij een deel van de verstrekte gegevens om je toegang tot Blue Circle Casting te verlenen. Daarnaast kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden over mogelijke wijzigingen en/of onderhoud van de Dienst Blue Circle Casting. Wanneer je je voor meerdere programma’s hebt aangemeld, gebruiken wij jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden over andere of toekomstige programma’s van Fremantle.

 

• Aanmelding Publiek / figurant
Wanneer je je als publiek of figurant wilt aanmelden en bij een programma van Fremantle aanwezig wilt zijn, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Afhankelijk van het exacte programma, kunnen wij je vragen om een aantal aanvullende (deels optionele) gegevens over jezelf te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om jouw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor publiek en/of figuranten te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het selectietraject te informeren.

 

• Deelname deelnemer / publiek / figurant
Wanneer je als deelnemer, publiek of figurant definitief aan een van de programma’s van Fremantle deelneemt, gebruiken en bewaren wij de door jou verstrekte gegevens ten behoeve van de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het programma. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om bijvoorbeeld contact met je te houden en je op de hoogte te houden over de opnameperiode(s) en –locatie(s), de verdere productie en uitzending(en) van het betreffende programma. Ook gebruiken wij jouw gegevens om (indien van toepassing) onze rechten te beheren, bepaalde (betaal)opdrachten uit te voeren, jouw gegevens up-to-date en kloppend te houden en voor onze eigen administratie (waaronder onze fiscale administratie en juridische administratie).  

 

• Sollicitaties voor werknemers en freelancers
Wanneer je wilt solliciteren op één of meerdere van de functies voor, stagiairs, freelancers of werknemers bij Fremantle (bijvoorbeeld via onze vacaturewebsite) of wanneer je een open sollicitatie stuurt, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, referenties en geslacht. Ook vragen wij om jouw CV en motivatiebrief te uploaden of te sturen. Deze gegevens en documenten gebruiken wij om jouw sollicitatie(s) te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde sollicitanten te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het sollicitatieproces te informeren. 

 

Indien je definitief wordt geselecteerd voor een functie bij Fremantle dan zullen jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt conform het Gegevensbeschermingsbeleid voor Werknemers & Freelancers (Nederland) van Fremantle.

 

Indien je niet definitief wordt geselecteerd voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd dan zullen jouw gegevens worden verwijderd binnen de periode zoals opgenomen in het bewaartermijnenschema van Fremantle (zie hoofdstuk 10. van dit Statement), tenzij jij ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens op te nemen in onze database voor sollicitanten.Indien je een interessant profiel hebt maar niet definitief bent geselecteerd voor een functie dan kan Fremantle aan jou vragen of jouw gegevens opgenomen mogen worden in haar database voor sollicitanten. Als je hiervoor toestemming geeft dan geef je toestemming aan Fremantle om de door jou ten behoeve van de sollicitatie verstrekte gegevens op te nemen in een database en om in de toekomst contact met jou op te nemen over mogelijk voor jou geschikte functies bij Fremantle en haar dochtermaatschappijen. Daarnaast geef je toestemming aan Fremantle om contact met jou op te nemen over het up-to-date te houden van jouw gegevens. Jouw gegevens zullen in na verloop van een langere tijd worden verwijderd conform het bewaartermijnenschema van Fremantle (zie hoofdstuk 10. van dit Statement), tenzij jij ons opnieuw toestemming geeft om jouw gegevens in de database voor sollicitanten op te nemen.

 

• Nieuwsbrieven en mailings
Wanneer je je voor onze informatieservice hebt aangemeld, ontvang je regelmatig per e-mail nieuwsbrieven en mailings met informatie over Fremantle, de aan haar gelieerde ondernemingen en/of informatie over projecten of programma’s van derden. Wij versturen deze nieuwsbrieven en mailings om je op de hoogte te houden over onze programma’s, castings en activiteiten en deze verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te houden, zodat wij onze nieuwsbrieven en mailings aan je kunnen versturen. Wij delen deze gegevens en het abonneebestand van de nieuwsbrieven niet met anderen. Op ieder moment kan je je voor onze nieuwsbrieven en mailings uitschrijven via de link in de nieuwsbrief zelf of via jouw profielinstellingen binnen de Dienst Blue Circle Casting.

 

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en mailings maakt Fremantle gebruik van de emailbeheer en verzendservice Mailchimp van Mailchimp Inc. (Mailchimp). Fremantle heeft daartoe met Mailchimp een  verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van de emailbeheer en verzendservice van Mailchimp zo goed mogelijk te beschermen. De door Mailchimp gegenereerde informatie (emailadressen) wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp mag deze informatie aan derden verstekken, indien Mailchimp daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Mailchimp verwerken. Mailchimp stelt zich te houden aan de privacy beginselen van het EU-US Privacy Shield en beschikt over een Privacy Shield-certificeringVoor meer informatie verwijzen wij je graag naar het privacybeleid (Privacy Policy) van Mailchimp die hier is te vinden.

 

• Verbetering en analyse 
Wij gebruiken algemene gebruiksgegevens ter verbetering en optimalisatie van onze Diensten (inclusief websites). Wij gebruiken deze gegevens om onder meer de inrichting en gebruikservaring van onze Diensten te verbeteren, te analyseren, te beveiligen en te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor statistische analyses van onder anderehet bezoek- en klikgedrag op onze websites. Dit doen wij onder meer door het gebruik van cookies. Lees meer hierover onder 8. (Cookies).

 

• Naleving wet- en regelgeving
Fremantle kan genoodzaakt zijn om bepaalde gegevens te gebruiken om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of welke noodzakelijk is voor de behandeling van geschillen of het laten uitvoeren van (accountants)controles.

 

• Fraude en misbruik
Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens en algemene (gebruiks)gegevens verwerken om misbruik of fraude (o.a. gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of opgeven van onjuiste of misleidende informatie) te voorkomen. In dit kader kan FremantleMedia op regelmatige basis hiervoor controles (laten) uitvoeren.

 

• Individueel contact
Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens verwerken, indien bijvoorbeeld een gebruiker per e-mail of telefonisch met ons contact opneemt en deze gegevens op vrijwillige basis met ons deelt.

 

6. Grondslagen verwerking
Voor het gebruik van onze Diensten geldt in beginsel dat wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en aanbieden van een van onze Diensten (uitvoering overeenkomst), zoals voor jouw aanmelding of deelname aan een van onze programma’s als kandidaat, deelnemer, publiek of figurant.

 

Daarnaast kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, waarbij wij in een dergelijk geval altijd een gedegen afweging (tussen wel of niet verwerken) zullen maken (verbetering en analyse van onze Diensten en fraude en misbruik). Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken nadat wij hiervoor jouw voorafgaande toestemming hebben verkregen (verwerking bijzondere persoonsgegevens en verzending nieuwsbrieven en mailings). Tenslotte kunnen wij in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te moeten bewaren (naleving wet- en regelgeving).

 

7. Delen van persoonsgegevens
Fremantle kan jouw persoonsgegevens met andere gelieerde ondernemingen binnen de Fremantle-groep, zoals Fiction Valley B.V. en No Pictures Please Productions B.V. en Fremantle Productions B.V. delen. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens op dezelfde manier en voor dezelfde doeleinden gebruiken zoals in dit Statement vermeld.

 

Fremantle kan jouw persoonsgegevens ook aan derden, zijnde klanten of afnemers van Fremantle (bijvoorbeeld (televisie)omroepen of distributeurs) beschikbaar stellen, bijvoorbeeld ingeval van een casting-traject of aanmelding voor een programma. Deze gegevens zullen wij dan enkel met deze derden delen, voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (mede) bepalen en voor zover derden deze gegevens nodig hebben voor de productie, uitzending en/of exploitatie van hun programma.

 

Daarnaast kan Fremantle jouw gegevens ook aan andere derden (klanten op opdrachtgevers) beschikbaar stellen, bijvoorbeeld ingeval van castings, projecten of opdrachten van deze derden. Deze gegevens zullen wij enkel met deze derden delen om hen in staat te stellen de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers voor hun castings, projecten of opdrachten te kunnen (mede) bepalen en voor zover dit voor deze derden nodig is. Indien dit gebeurt zal Fremantle jou hierover vooraf op de hoogte stellen en dit duidelijk aangeven.

 

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens aan externe leveranciers of dienstverleners (bijv. hosting- of serviceproviders of software/applicatie ontwikkelaars) beschikbaar stellen, doch uitsluitend om de door Fremantle aangeboden Diensten te realiseren en een juiste werking daarvan mogelijk te maken.

 

Voor zover vereist, zullen wij met derden nadere schriftelijke afspraken overeenkomen waarbij wij het doel en de middelen voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden nader bepalen. Daarnaast geldt dat wij deze derden bepaalde instructies en standaarden zullen opleggen en hen in ieder geval zullen verplichten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Fremantle zal hiervoor de vereiste (verwerkers)overeenkomsten met dergelijke derde partijen sluiten.

 

Daarnaast kan Fremantle (wettelijk) verplicht zijn om zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

 

Hoewel de meeste derden waarmee wij persoonsgegevens delen in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, kunnen derden ook elders zijn gevestigd of relevante activiteiten ontplooien. Daarom kan het nodig zijn dat Fremantle jouw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EER. Het is mogelijk dat sommige van deze landen geen wetgeving hebben die het gebruik en doorgifte van persoonsgegevens regelt. Indien wij deze gegevens aan derden buiten de EER verstrekken, zorgen wij ervoor dat deze derden jouw gegevens op eenzelfde niveau beschermen zoals dit binnen de EER geldt.

 

8. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit onze websites op jouw apparaten (harde schijven) worden geplaatst en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij jouw volgend bezoek aan een van onze websites naar de servers van Fremantleof derden worden teruggestuurd. Voor zover Fremantle voor haar Diensten (inclusief websites) cookies gebruikt, gebeurt dit op de volgende wijzen.

 

Functionele cookies (technisch noodzakelijke cookies)
Technische cookies zorgen ervoor dat onze Diensten (inclusief websites en onderdelen daarvan) kunnen werken en functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde gebruikersinstellingen en –voorkeuren onthouden worden, bijvoorbeeld de door jou gekozen taal-, locatie- en (video)weergave-instellingen of zodat jouw gebruikssessie kan worden onthouden.

 

Analytische cookies
Analytische cookies zorgen ervoor dat wij het bezoek aan onze websites kunnen meten, zodat wij onze websites en inhoud daarvan kunnen verbeteren en optimaliseren.

 

Voor onze websites gebruiken wij de webanalyse-service Google Analytics van Google Inc. (Google). Google Analytics helpt ons om bezoekgegevens te onderzoeken en statistische analyses te verrichten van het bezoek- en klikgedrag op onze website(s). Fremantle heeft daartoe met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van Google Analytics zo goed mogelijk te beschermen. Fremantle maakt hierbij gebruik van de ‘anonymize-functie’, zodat geen volledige IP-adressen naar Google worden gezonden. Verder heeft Fremantle de ‘gegevens delen’ functie uitgezet en heeft zij Google geen toestemming gegeven om deze informatie voor andere Google-diensten of doeleinden te gebruiken. De door Google gegenereerde informatie (inclusief onvolledige IP-adressen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verstekken, indien Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt zich te houden aan de privacy beginselen van het EU-US Privacy Shield en beschikt over een Privacy Shield-certificering.  Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het Privacybeleid van Google Analytics dat hier is te vinden.            

 

Social Media Cookies 
De inhoud van onze Diensten (websites) kan je soms door middel van buttons delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media platformen of netwerken, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel of video van onze Diensten (websites) wilt delen.

 

Voor de exacte cookies die deze social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze social media partijen zelf. Zie hiervoor de onderstaande links:

 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Let op dat dit privacy verklaringen van derde partijen betreft waarop Fremantle geen verdere invloed heeft en die bovendien regelmatig kunnen wijzigen.

 

Overzicht van Cookies
Hieronder vindt je een overzicht van cookies waarvan Fremantle bij het aanbieden van haar Diensten (inclusief websites) gebruik maakt. 

Cookienaam Geplaatst Doel Duur (periode)
_ga

bluecircle.nl

nopicturesplease.nl

Cookies van Google Analytics. Bijhouden bezoekers (resolutie, browser en/of onvolledige IP adres), (klik)gedrag en tijdsduur bezoek website. Inzicht in effectiviteit en kwaliteit website en/of beoordelen aanpassingen website. 2 jaar
_gid

bluecircle.nl

nopicturesplease.nl

Cookies van Google Analytics. Bijhouden bezoekers (resolutie, browser en/of onvolledige IP adres), (klik)gedrag en tijdsduur bezoek website. Inzicht in effectiviteit en kwaliteit website en/of beoordelen aanpassingen website.

1 dag
_gat nopicturesplease.nl

Cookies van Google Analytics. Bijhouden bezoekers (resolutie, browser en/of IP adres), (klik)gedrag en tijdsduur bezoek website. Inzicht in effectiviteit en kwaliteit website en/of beoordelen aanpassingen website.

1 minuut
_unam sharethis.com (op fictionvalley.nl)

Cookies via Sharethis.com. Delen van inhoud website / webpagina’s via social media netwerken.

9 maanden

_stid

sharethis.com (op fictionvalley.nl) Cookies via Sharethis.com. Delen van inhoud website / webpagina’s via social media netwerken. 1 jaar
_XSRF bluecirclecasting.nl Cookies voor CSRF protectie. Aanmaken sessie-ID voor gebruiker, zodat het systeem de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker. 24 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies-instellingen veranderen
Je kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen door jouw persoonlijke internet browersinstellingen aan te passen of je internetbrowser zo in te stellen dat je een melding krijgt als cookies worden verstuurd of geplaatst. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de wijze en mogelijkheden waarop je van de websites en Diensten van Fremantle gebruik kunt maken.

 

Hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen, verschilt per internetbrowser. Raadpleeg hiervoor altijd de help-functie van jouw eigen internetbrowser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je internet browser te gaan:

 

Google Chrome

Internet Explorer

Safari

 

9. Rechten van betrokkenen
Als betrokkene waarvan wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, heb je een aantal rechten zoals hieronder genoemd.

 

 • Recht op informatie: je hebt recht op informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken. Dit doen wij door de uitleg zoals in dit Statement is beschreven.
 • Recht op inzage en rectificatie: je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook heb je de mogelijkheid bepaalde onjuiste of onvolledige informatie te (laten) corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid): je kunt ons vragen de persoonsgegevens die van jou hebben verwerkt te laten wissen. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is (voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld) of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking, waarbij jouw persoonlijk belang boven dat van Fremantle gaat.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt of jouw gegevens onjuist zijn.
 • Recht op dataportabiliteit:je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die van jou hebben verwerkt in een gemakkelijke toegankelijke vorm te verkrijgen of aan een andere partij (indien technisch mogelijk) over te dragen.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben. In een dergelijk geval zullen wij een belangenafweging maken en je laten weten of wij jouw gegevens wel of niet langer zullen gebruiken.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je hebt altijd het recht om de door jou gegeven toestemming in te trekken.

 

Als je je als gebruiker hebt geregistreerd voor de Dienst Blue Circle Casting, kan je door in te loggen via de website (www.bluecirclecasting.nl) altijd jouw gebruiksprofiel en profielinstellingen inzien. Je kunt dan ook altijd jouw gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Wanneer je ervoor kiest om jouw gegevens of profiel te wijzigen worden jouw gegevens direct gewijzigd of verwijderd. Wanneer je ervoor kiest jouw profiel te verwijderen, worden jouw profielgegevens direct geheel verwijderd. In een dergelijk geval ontvang je ook geen nieuwsbrieven en mailings meer van ons. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven en mailings standaard de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven.

 

Wanneer je als betrokkene van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens (zie onder 15. Contact) en stuur hiervoor een ingevuld aanvraagformulier mee. Het hiervoor bedoelde aanvraagformulier vind je hier. In geval van een dergelijk verzoek vragen wij jouw verzoek zoveel mogelijk te specificeren, bijvoorbeeld door aan te geven op welke persoonsgegevens jouw verzoek ziet en – indien mogelijk – te onderbouwen dat dit ook echt jouw gegevens zijn. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail op jouw verzoek reageren. Tenslotte wijzen wij je op de mogelijkheid en jouw recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te dienen.

 

10. Bewaartermijnen
Fremantle bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor zij jouw persoonsgegevens heeft verzameld of waarvoor deze verwerkt worden. Dit kan in sommige gevallen afwijkende bewaartermijnen opleveren. Fremantle hanteert een algemeen bewaartermijnbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij gegevens bewaren. Fremantle hanteert in ieder geval de volgende concrete bewaartermijnen zoals hieronder vermeld.

 

Wanneer je definitief als publiek voor een van onze programma’s geselecteerd wordt, zullen wij jouw gegevens na afloop van de opnameperiode van het betreffende programma verwijderen.

 

Wanneer je definitief als (edel)figurant, programma-deelnemer of kandidaat voor een van onze programma’s geselecteerd wordt, zullen wij jouw gegevens gebruiken voor de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het betreffende programma. In een dergelijk geval bewaren wij jouw gegevens voor een periode van 7 jaar. Deze periode sluit doorgaans aan bij de uitzendperiode van het betreffende programma (van de omroep/distributeur).

 

Wanneer je als kandidaat voor een bepaald casting- of selectietraject definitief niet geselecteerd wordt, zullen wij je dit zo spoedig mogelijk laten weten. In een dergelijk geval zullen wij jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het bewuste traject verwijderen. In een dergelijk geval zullen wij jou hiervan ook schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Wanneer je als gebruiker voor Blue Circle Casting hebt geregistreerd, maar gedurende een langere periode (zijnde 4 jaar) inactief bent en de Dienst Blue Circle Casting en/of jouw profielinstellingen niet hebt gebruikt of aangepast, dan zullen wij jouw registratie en profielinstellingen na deze periode automatisch verwijderen. Overigens ontvang je als geregistreerde gebruiker van Blue Circle Casting standaard een jaarlijkse mailing waarin wij jou vragen jouw profielinstellingen aan te passen en/of te updaten. 

 

Wanneer je hebt gesolliciteerd voor een functie bij Fremantle en je wordt niet definitief geselecteerd dan zullen jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na afloop van de desbetreffende sollicitatieperiode worden verwijderd.

 

Wanneer je toestemming hebt gegeven om te worden opgenomen in onze database voor sollicitanten, zullen wij jouw persoonsgegevens na een periode van 4 jaar verwijderen uit de database voor sollicitanten. Indien jij aan het eind van deze periode opnieuw toestemming geeft om opgenomen te worden in de database voor sollicitanten dan zullen jouw gegevens wederom na een periode van 4 jaar worden verwijderd uit de database voor sollicitanten. 

 

Voor sommige gegevens geldt dat Fremantle wettelijk verplicht is deze gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. In een dergelijk geval (bijvoorbeeld in geval van betalingsgegevens) bewaren wij deze gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen. 

 

11. Beveiliging
Jouw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze door Fremantle beveiligd. Zo beveiligen wij jouw persoonsgegevens tegen verlies en/of ongeautoriseerde toegang en wijziging door gebruik te maken van adequate IT-beveiligingsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij gebruik van een firewall en versleutelingsmaatregelen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens verkrijgen. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op locaties die fysiek en technische beveiligd zijn.

 

Verder geldt dat slechts een beperkte groep van onze medewerkers toegang heeft tot de door jou verstrekte gegevens en deze toegang wordt bepaald en beperkt op grond van functieprofiel(en). Daarnaast maakt Fremantle gebruik van logging, zodat duidelijk is welke medeweker wanneer toegang tot bepaalde verzamelde persoonsgegevens heeft gehad.

 

Indien wij persoonsgegevens met derden (verwerkers) delen, geldt dat wij met deze derden schriftelijke overeenkomsten sluiten waarin wij ook hen verplichten om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

 

12. Links en koppelingen (andere websites)
Het kan zijn dat onze Diensten (inclusief websites) bepaalde links of koppelingen naar websites of social media netwerken van andere partijen bevatten. Fremantle draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en netwerken en de verwerkingen van jouw gegevens door deze partijen. Dit Statement is daarom niet van toepassing op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens door deze websites en social media netwerken van derden. Voor meer informatie over het gebruik van en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites en netwerken verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen zelf.

 

13. Personen jonger dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen persoonsgegevens met ons delen als je hiervoor de voorafgaande toestemming van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) hebt verkregen. Wanneer je je als gebruiker voor Blue Circle Casting of een andere Dienst wilt registreren, vragen wij je daarom altijd vooraf te verklaren dat jij deze toestemming daadwerkelijk hebt verkregen. Daarnaast vragen wij je om contactgegevens van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) en zullen wij al het redelijke doen om te controleren dat jij deze toestemming hebt verkregen.

 

Indien je deze toestemming niet hebt, is het niet toegestaan om gegevens met ons te delen en kan je dus niet van al onze Diensten gebruik maken. FremantleMedia raadt ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) daarom altijd aan toezicht te houden bij en op het gebruik van onze Diensten door minderjarigen.

 

14. Wijzigingen Statement Fremantle heeft het recht dit Statement op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van dit Statement zullen wij altijd via onze website(s) en/of via e-mail bekend maken, zodat je hiervan op de hoogte bent.

 

Onderaan dit Statement staat de laatste datum van wijziging weergegeven. Voor zover nodig, zullen wij opnieuw toestemming voor deze wijzigingen vragen.  

 

15. Contact 
Wanneer je meer informatie wilt over de wijze waarop Fremantle persoonsgegevens verwerkt of als je vragen of opmerkingen over dit Statement hebt, kun je hiervoor altijd contact met FremantleMedia opnemen per email via nld.privacy@fremantle.com of per post via FremantleMedia Netherlands B.V., Postbus 398, 1115 ZH, Amsterdam-Duivendrecht.

 

Privacy- en Cookiestatement FremantleMedia Netherlands B.V.
Versie 4.1, 8 april 2019 

 

Voor een printbare PDF-versie van dit Statement klik hier.